Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality arrow Studium arrow Mgr. studium arrow Hudební výchova - státní závěrečná zkouška
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Hudební výchova - státní závěrečná zkouška

Tematické okruhy

1.

● Periodizace dějin hudby (hledisko obecně historické, kulturně historické, hudebně imanentní).

● Vymezení pojmu harmonie. Stupnice a tónina, vyjádření tóniny, soustava tónin dur a moll, základní harmonický materiál, typy akordické příbuznosti, spoj, rozvod, převod.

● Hudební tektonika, forma. Úloha hudebně vyjadřovacích prostředků. Motivická a tematická práce. Hudební prvky: motiv, téma, figura, běh, hudební věta, perioda.

● Problematika hudebních schopností. Klasifikace. Poruchy hudebních schopností. Zkouška hudebnosti (písemný test, ústní prověřování). Hudební vlohy, schopnosti a dovednosti, hudební činnosti.

2.
● Křesťanský liturgický zpěv, rané formy vícehlasu, ars antiqua, ars nova.

● Spojování kvintakordů, stylizace harmonické věty.

● Větná stavba a motivický vývoj hudby, hudební myšlenky v kontextu skladby, motivace a demotivace, tematizace a detematizace. Bloky hudby. Tektonické funkce, jejich typové členění.

● Hudebně výchovné systémy (historie, současnost) v zahraničí a u nás. Současné pojetí HV v ČR v kontextu historického vývoje.

3.
● Světský zpěv 12.-14.století, lidová a taneční hudba, hudba na univerzitách.

● Generálbas, jeho vyjádření, typické akordické sledy.

● Malá a velká dvoudílná i vícedílná forma.

● Stavba vyučovací hodiny, typy hodin Hv. Tvůrčí pojetí a rozpracování tematického celku ve vybraném ročníku (dle výběru posluchače).

4.
● Nejstarší památky české hudby, husitství, reformace a humanismus v české hudbě (Jednota bratrská, literátská bratrstva, stěžejní skladatelské osobnosti, dvorní a šlechtické kapely).

● Melodické tóny, jejich klasifikace a význam.

● Sonátová forma.

● Analýza a konfrontace učebnic (alternativních doplňků) pro jednotlivé ročníky (zhodnocení vybraných publikací z hlediska základní koncepce, uspořádání učiva, výběru hudebního materiálu, vnější formy učebnice).

5.
● Hudba v období renesance (historický a společenský kontext, vývoj polyfonie v 15. a 16. století, hlavní hudební druhy, školy, skladatelé).

● Obraty kvintakordů, sekvence, závěry.

● Rondo.

● Pěvecká výchova, její zvláštnosti a cíle na II.st.ZŠ a SS. Systematické budování pěveckých dovedností. Typy pěveckých cvičení, zdůvodnění jejich významu. Rozezpívání.

6.
● Evropské hudební baroko (melodicko-harmonický styl, nové hudební formy – tj. opera, oratorium a kantáta, koncertantní princip aj.).

● Septakordy, nónové akordy, charakteristické disonance a obraty, klasifikace rozvodů.

● Variace.

● Pěvecké vady a poruchy. Problémy mutace.

7.
● Hlavní osobnosti světové a české barokní hudby (Vivaldi, Bach, Händel, Vejvanovský, Michna, Zelenka, Černohorský aj.).

● Mimotonální dominanty, harmonizace melodie lidové písně a chorálu.

● Ricercar, fuga, kánon, motet, chorálová předehra.

● Esteticko-výchovná práce s písní. Motivace, způsoby nácviku, přípravná cvičení. Píseň jako zdroj inspirace v činnostním pojetí. Možnosti kreativního využití v dalších hudebních činnostech (při výcviku rytmu, při hudebně pohybových činnostech, instrumentálních činnostem, poslechu, rozvoji tvořivosti). Metodika nácviku dvojhlasu a vícehlasu.

8.
● Hudební klasicismus, česká hudební emigrace, vídeňští klasikové Haydn, Mozart, Beethoven.

● Souzvuky chromaticko-terciové příbuznosti a akordy se třemi citlivými tóny.

● Velké vokální nebo vokálně instrumentální formy: kantáta, oratorium, mše, pašije.

● Rytmická výchova. Rytmus, pulz, metrum. Rozvoj rytmického cítění v hudebních činnostech (zpěv, poslech, instrumentální a pohybová výchova), práce s říkadlem, rytmická zkratka, rytmický vícehlas, ostinátní figury, komplementární rytmus .Využití při hře na lehkoovladatelné nástroje (při doprovodu písně, aktivním poslechu, hudebně pohybových činnostech). Rytmická tvořivost.

9.
● Hudební romantismus (hlavní směry, osobnosti).

● Modulace.

● Typické formy skladeb s orchestrálním obsazením (symfonie, symfonická báseň, předehra, koncert).

● Instrumentální výchova. Historie, zahraniční zdroje. Význam a cíle. Možnosti kreativního využití LON. Instrumentální soubor na ZŠ. Základní pravidla při tvorbě instrumentálních doprovodů na LON. Instrumentální tvořivost.

10.
● Zakladatelé české národní hudby (Smetana, Dvořák, Fibich).

● Zahuštěné akordy, způsoby zahušťování, rozdíl mezi zahuštěnými akordy a obraty septakordů

● Přehled vývoje vokálního a instrumentálního kontrapunktu.

● Hudebně pohybová výchova. Historie, zahraniční zdroje. Význam a cíle. Kreativní možnosti HPV. Pohybová kreativita.

11.
● Pozdní romantismus a impresionismus ve světové a české hudbě.

● Proměny harmonie ve 20. století.

● Gregoriánský chorál, sekvence, tropy, protestantský chorál.

● Poslech jako činnost v Hv. Metodika aktivního poslechu, zásady. Poslech jako východisko v integrativní Hv. Poslech v integraci s ostatními hud. činnostmi. Elementární výrazové prostředky hudby.

12.
● První generace české hudební moderny (Janáček, Ostrčil, Suk, Novák, Foerster).

● Rozšířená tonalita, atonalita, bitonalita, polytonalita.

● Taneční instrumentální skladby, instrumentální skladby netaneční (preludium, tokáta, etuda,fantazie, rapsodie, scherzo, divertimento, kasace, pochod, impromptu, legenda, balada aj.).

● Intonační a sluchová výchova. Historie. Význam vokální intonace v rozvoji klíčových hudebních schopností. Souhrn podnětů z cizích a domácích intonačních metod a postupů a jejich aplikace v podmínkách ZŠ, škol s rozšířenou Hv a na gymnáziích. (Tonic-sol-fa, Tonika-Do, Battkeova metoda, tonální metoda opěrných písní L.Daniela, nápěvková metoda F.Lýska, int.metoda B.Kulínského, metoda opěrného trojzvuku B.Čeňka,…, použití čísel, relativní (absolutní ) solmizace, fonogestika.)

13.
● Světová a česká hudba první poloviny 20. století (osobnosti, slohové proudy, tj. zejména expresionismus, neofolklorismus, neoklasicismus, jazzové vlivy; tzv. klasikové hudby 20. století, 2. vídeňská škola, česká meziválečná moderna).

Akordy neterciové, souzvuky o volné intervalové stavbě, akordické kombinace

● Cyklické a kombinované formy.

● Tvořivá intonace.

14.
● Světová a česká hudba druhé poloviny 20. století (novodobé skladatelské techniky – dodekafonie, serialismus, aleatorika, hudba témbrů, minimalismus, konkrétní a elektronická hudba).

● Alterace, typické alterované akordy.

● Typy hudebního divadla (opera, balet, muzikál aj.).

● Kreativní princip v HV ( v práci učitele a žáka). Historie, současnost.

15.
● Přehled vývoje stěžejních oblastí populární hudby (zejména tzv. afroamerický hudební folklór, jazz, rock aj.).

● Modalita církevní a moderní evropská.

● Typické formy vokálních skladeb (píseň, chorál, madrigal, sbor, melodram aj.).

● ŠVP, RVP, projektové vyučování.

U všech okruhů se předpokládají návrhy na vyústění prezentovaných znalostí do pedagogické praxe (ukázky metodických postupů, zapojení nástrojové hry, zpěvu apod.).

V Praze dne 7. března 2008

Tato kategorie je momentálně prázdná